Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku (KPP Kłobuck) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wynika to z niezgodności pewnych składników stron, jak np. załączników pochodzących ze źródeł zewnętrznych oraz materiałów opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Joanna Wiącek-Głowacz, adres poczty elektronicznej rzecznik@klobuck.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 822 10 lub 798 030 156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 w Kłobucku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika. W poczekalni na wprost wejścia znajdują się schody. Po ich lewej stronie znajduje się tzw. platforma dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W poczekalni, na półpiętrze, po prawej stronie od wejścia, znajduje się przeszklone pomieszczenie służby dyżurnej. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w Kłobucku w obecności funkcjonariusza lub pracownika KPP w Kłobucku (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami z elektroniczną kontrola dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszej części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie poczekalni, na półpiętrze, od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni, na półpiętrze, po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Krzepicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Mickiewicza 34 w Krzepicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień. W poczekalni, znajdującej się bezpośrednio za wejściem głównym, na wprost wejścia znajdują się schody. Brak platformy i windy przy schodach. W poczekalni, na półpiętrze, na wprost wejścia, znajduje się przeszklone pomieszczenie służby dyżurnej. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w Krzepicach w obecności funkcjonariusza lub pracownika KP w Krzepicach (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części budynku zabezpieczone jest kratą z elektrycznym zamkiem. Do dalszej części obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma pomieszczenia do obsługi interesantów dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Mickiewicza wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Siedziba Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Śląskiej 30 we Wręczycy Wielkiej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak platformy i windy przy schodach. Brak służby dyżurnej i biura przepustek. Interesanci obsługiwani są przez obecnych funkcjonariuszy lub pracownika KP we Wręczycy Wielkiej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP we Wręczycy Wielkiej w obecności funkcjonariusza lub pracownika KP we Wręczycy Wielkiej (osoby wprowadzającej). Brak zabezpieczenia przejścia z poczekalni do dalszej części budynku. Do dalszej części obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma pomieszczenia do obsługi interesantów dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Katarzyna Kępa, adres poczty elektronicznej katarzyna.kepa@klobuck.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 822 21.